Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on RTJ Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 7.5.2018.
Viimeisin muutos 1.3.2022.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi on suositeltavaa tutustua rekisteri- ja tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

RTJ Group Oy / Ompastore
Vihiluodontie 261 A1
90440 Kempele

Y-tunnus: 2354125-6
Sähköpostiosoite: info@rtj-group.com
Vaihde: 075 3285 390

2. Rekisterin nimi

Henkilötietoja sisältävän rekisterin nimi on ”RTJ Group Oy:n asiakastietorekisteri”.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on RTJ Group Oy:n ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hallinta ja ylläpito. Henkilötietoja käytetään palveluiden sekä verkkokauppojen käyttäjien tunnistamiseen sekä palveluiden käyttöönottoon, toteuttamiseen, hallintoon ja laskutukseen sekä tietojen ja ilmoitusten toimittamiseen asiakkaille. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, sekä väärinkäyttötapausten tutkintaan ja seurantaan. Henkilötietoja voidaan myös käyttää RTJ Group Oy:n liiketoiminnan ja palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä palvelua käyttävien asiakkaiden määrän seuraamiseen. Lisäksi RTJ Group Oy voi käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja perusteltuihin tarkoituksiin (esimerkiksi suoramarkkinointiin, etämyyntiin, muuhun suoramainontaan sekä mielipide- tai markkinointitutkimuksiin) Suomen henkilötietolain, sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakastietorekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista tuotteista, palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietorekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta kun tämä rekisteröityy palveluun tai verkkokauppaan, tai päivittää omia tietojaan. Lisäksi henkilötietoja saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, selaimen evästeistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietorekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin ajoittain luovuttaa Suomen lakien mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tutkimus- ja markkinointitarkoituksiin (mukaan luettuna suoramarkkinointi).

RTJ Group Oy voi käyttää alihankkijoita verkkokauppojen ja palveluiden tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Tältä osin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista palveluiden toteuttamiseksi (esimerkiksi sähköpostien tallennus palvelimelle, jota ylläpitää kolmas osapuoli RTJ Group Oy:n toimeksiannon perusteella). Näissä tapauksissa tietoa saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietorekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun asiakastietorekisterin tietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Asiakastietorekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakastietorekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti asiakastietorekisterin pitäjälle. Asiakastietorekisterin pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Asiakastietorekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakastietorekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen asiakastietorekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti asiakastietorekisterin pitäjälle. Asiakastietorekisterin pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Asiakastietorekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Ostoskorisi on tyhjä

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

infoTietoaclose

infoToimituskulutclose

infoOma tiliclose

infoTuotetiedotclose